top of page

Algemene Voorwaarden Check-Inn B.V.

Onder de titel "Algemene Voorwaarden Check-Inn B.V." staan de algemene voorwaarden.

Graag lichten we alvast enkele aandachtspunten uit, die daarin staan:

 • Wij verlenen expliciet geen zorg. We verzorgen fitness-trainingen.

 • Als je een van de volgende diagnose hebt (of vermoeden van), kunnen we je niet toelaten: depressie, verslaving, autisme, schizofrenie, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornis.

 • Indien je licht-depressieve klachten of een burn-out hebt, ben je wel welkom.

 • Je dient alles uit de sessies vertrouwelijk te houden.

 • Je mag geen opnames maken van de Check-Inn's, in welke vorm dan ook.

 • Je neemt deel met eigen verantwoordelijkheid, en benadert ons als wij ergens kunnen helpen, of wanneer je steun zoekt, b.v. via www.check-inn.nl/support. Wij kunnen helpen met doorverwijzen via ons netwerk.

Algemene Voorwaarden Check-Inn B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Check-Inn B.V. (hierna: Check-Inn) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72274557 en is gevestigd aan Keizersgracht 762 (1017EZ) te Amsterdam.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Check-Inn.

3. Abonnement: het (maandelijkse) abonnement waarmee Opdrachtgever gebruik kan maken van de Diensten van Check-Inn.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Diensten: (Online) emotionele en mentale fitness sessies of trainingen en vormen van coaching of begeleiding.

7. Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur Check-Inn B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Check-Inn.

8. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die wel of niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Check-Inn heeft aangesteld, projecten aan Check-Inn heeft verleend voor Diensten die door Check-Inn worden uitgevoerd, of waaraan Check-Inn een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Check-Inn, alsmede voorstellen van Check-Inn voor Diensten die door Check-Inn aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Check-Inn waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Check-Inn, elke Overeenkomst tussen Check-Inn en Opdrachtgever en op elke dienst die door Check-Inn wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Check-Inn aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Check-Inn is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Check-Inn niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Check-Inn gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Check-Inn is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Check-Inn het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Check-Inn gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Check-Inn heeft aanvaard door een sessie te boeken via de website van Check-Inn of per e-mail. Check-Inn zal de boeking per e-mail aan Opdrachtgever bevestigen.

2. Check-Inn heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Indien de Opdrachtgever gediagnosticeerd is met - of lijdt aan - één van de volgende aandoeningen (of een vermoeden daarvan), is deelname uitgesloten, tenzij Check-Inn het expliciet akkoord gegeven heeft, en dan nog is het op eigen verantwoordelijkheid.

 1. depressie;

 2. bipolaire stoornis;

 3. schizofrenie;

 4. persoonlijkheidsstoornissen;

 5. verslaving.

4. Indien de Opdrachtgever zich niet emotioneel stabiel voelt wordt deelname afgeraden. Tevens is Check-Inn gerechtigd om personen die zich niet emotioneel stabiel voelen te weigeren. Opdrachtgever met licht depressieve klachten of een burn-out is wel welkom. Deelname blijft op eigen verantwoordelijkheid.

5. Check-Inn is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

7. Elke Overeenkomst die met Check-Inn wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Check-Inn wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Check-Inn is verbonden.

8. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Check-Inn met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

9. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Check-Inn van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Check-Inn kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Check-Inn ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

5. De Strippenkaart geeft het recht het aantal sessies bij te wonen waarop de Strippenkaart recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart twee jaar na aanschaf van de strippenkaart.

6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Check-Inn tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Check-Inn is hierbij leidend.

7. Zowel Opdrachtgever als Check-Inn kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Check-Inn nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

8. Check-Inn kan zowel een Overeenkomst met Hosts of Opdrachtgevers met onmiddellijke ingang, en zonder verplichte opgaaf van reden opzeggen, met dien verstande dat openstaande vorderingen of verplichtingen verrekend zullen worden.

 

Artikel 6 - Abonnementen

1. De Diensten van Check-Inn kunnen worden aangeboden in abonnementsvorm.

2. De minimumduur van een abonnement bedraagt 1 maand. Na verloop hiervan wordt het abonnement omgezet in een maandabonnement, tenzij Opdrachtgever expliciet aangeeft het abonnement na deze periode te willen stopzetten.

3. De opzegtermijn voor maandabonnementen bedraagt één maand. De opzegging geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving, althans per e-mail aan Check-Inn voor het einde van de betreffende maand. Indien Opdrachtgever een abonnement na aanvang van een nieuwe maand opzegt, worden geen reeds betaalde bedragen gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 7 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Check-Inn zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Check-Inn staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Check-Inn de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Check-Inn aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Check-Inn heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Check-Inn niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Check-Inn, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Check-Inn is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Check-Inn Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Check-Inn aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Check-Inn of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Check-Inn recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 8 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Check-Inn verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Check-Inn niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Check-Inn is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Check-Inn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Check-Inn voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Check-Inn kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Check-Inn gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Check-Inn.

4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de sessie aan Check-Inn aan te geven indien hij last heeft van mentale klanten en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie. Alle lichamelijke en/of emotionele schade ten gevolge van deelname aan de sessie is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever heeft een meldplicht om zich te melden (via de website) als opdrachtgever denkt dat hij of zij zelf wat extra ondersteuning zou kunnen gebruiken na een sessie, vragen heeft over de correcte gang van zaken, of anderszins professionele feedback heeft over product of diensten. Dit kan via www.check-inn.nl/support of via het contactformulier.
6. Opdrachtgever gaat akkoord om na een sessie geen contact op te nemen met enig van de andere deelnemers omtrent iets wat gebeurde in de sessie. Opdrachtgever dient zich te alle tijden alleen te wenden tot Check-Inn, zoals elders vermeld.

 

Artikel 9 - Adviezen

1. Check-Inn kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Check-Inn de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Check-Inn verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch, juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Check-Inn Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Check-Inn verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Check-Inn wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Check-Inn gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Check-Inn kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal Check-Inn schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 10 - Begeleiding, Coaching en/of Training

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Check-Inn sessie verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.

2. De sessie zal via de online of offline leeromgeving van Check-Inn worden aangeboden. Check-Inn verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online trainingen. Verdere voorschriften ten aanzien van de online leeromgeving worden toegelicht in de daarvoor bestemde gebruiksvoorwaarden van de online leeromgeving.

3. Opdrachtgever mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4. Indien de sessie fysiek plaatsvindt, vindt dit plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Check-Inn. Indien de sessie plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de sessie vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een sessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Check-Inn is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de sessie.

5. De inhoud van de door Check-Inn aangeboden sessie en de gedurende de sessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Check-Inn de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De sessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

6. Opdrachtgever zal Check-Inn schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de sessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

7. Check-Inn is gerechtigd de (online) sessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Check-Inn om de sessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan sessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Check-Inn gerechtigd de sessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

8. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van (huis)arts, psycholoog en/of therapeut, wordt aangeraden met deze professionele behandeling door te gaan. Check-Inn zal bij Opdrachtgever met behulp van de sessie uitdrukkelijk niet dezelfde resultaten kunnen behalen als een (huis)arts, psycholoog of therapeut.

9. De meditaties en oefeningen zijn met de grootste zorg samengesteld. Het beoefenen van de meditaties en oefeningen komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10. Indien Opdrachtgever gediagnosticeerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de sessie in overleg te gaan met de behandelend (huis)arts, psycholoog of therapeut van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich te onthouden van een verder vervolg van de sessie.

11. Indien gewenst kan Opdrachtgever zich in de sessie die plaatsvindt via een videoverbinding enkel de voornaam van Opdrachtgever tonen.

 

Artikel 11 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Check-Inn is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Check-Inn, Check-Inn een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 12 - Prijzen en betaling

1. Check-Inn voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Check-Inn opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

2. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso maandelijks geïncasseerd.

3. Een Strippenkaart dient ineens en op basis van volledige vooruitbetaling betaald te zijn.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Check-Inn haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Check-Inn is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Check-Inn.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Check-Inn zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Check-Inn meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. Check-Inn gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Check-Inn de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Check-Inn verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Check-Inn tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Check-Inn op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

1. Check-Inn heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Check-Inn gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Check-Inn is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Check-Inn is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Check-Inn te vergoeden voor elk financieel verlies dat Check-Inn lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 - Overmacht

1. Check-Inn is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Check-Inn wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Check-Inn, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Check-Inn zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Check-Inn of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Check-Inn buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Check-Inn is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 17 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Check-Inn alleen geacht te bestaan indien Check-Inn dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Check-Inn, is Check-Inn uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Check-Inn binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Check-Inn deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Check-Inn in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Check-Inn leidt tot aansprakelijkheid van Check-Inn, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Check-Inn. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Check-Inn sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Check-Inn is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade (waaronder emotionele schade).

5. Opdrachtgever vrijwaart Check-Inn voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Check-Inn geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Check-Inn.

6. Enige door Check-Inn opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Check-Inn.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Check-Inn is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Check-Inn opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Check-Inn. Check-Inn is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Check-Inn nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Check-Inn haar eigen advies.

9. Ook is Check-Inn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de sessies en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een sessie. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van hosts van Check-Inn. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan de sessie kenbaar gemaakt te worden aan de host en/of Check-Inn. Check-Inn is nimmer aansprakelijk voor  (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende

10. Check-Inn staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Check-Inn verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Check-Inn vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Check-Inn binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Check-Inn.

 

Artikel 18 - Geheimhouding

1. Check-Inn en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Check-Inn bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Check-Inn is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Check-Inn opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Check-Inn steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Check-Inn op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Check-Inn zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Check-Inn niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Check-Inn aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Check-Inn vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Check-Inn vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Check-Inn is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Check-Inn en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

6. Registratie van Diensten zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Check-Inn in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen van Diensten of materialen inclusief beelden van de website of lesmateriaal is verboden.

 

Artikel 19 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Check-Inn waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Check-Inn en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Check-Inn worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Check-Inn gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Check-Inn rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Check-Inn. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Check-Inn opgeleverde zaken, dient Check-Inn expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Check-Inn rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 20 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Check-Inn verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Check-Inn zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Check-Inn van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Check-Inn voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Check-Inn voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Check-Inn verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 21 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Check-Inn of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via tim@thetherapyclub.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Check-Inn de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Check-Inn zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Check-Inn en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Check-Inn heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is te vinden op de website van Check-Inn.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Check-Inn en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

bottom of page